Често задавани въпроси

Може да получавате стипендия по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ за периода на обучението си по специалността, само ако не получавате доходи от: трудови възнаграждения; възнаграждение от служебно правоотношение; упражняване на икономическа дейност; възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност. Ако желаете да получавате стипендия по проекта, не следва да получавате доходи от трудовия си договор. Може също да прекратите договора си или да излезете в неплатен отпуск (като имате предвид, че това време не Ви се зачита за трудов стаж).

Специализантите, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение (по специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология), но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта само за получаване на стипендия за времето, през което не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. Тъй като стойността на теоретичното и практическото обучение на специализантите по тези специалности се заплаща от бюджета на Министерството на здравеопазването, не може да се извършва двойно финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" .

Всички специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34/2006 г., имат право да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник и след промяна на вида на мястото им могат да кандидатстват по проекта. В нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.