Често задавани въпроси

Може да получавате стипендия по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ за периода на обучението си по специалността, само ако не получавате доходи от: трудови възнаграждения; възнаграждение от служебно правоотношение; упражняване на икономическа дейност; възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност. Ако желаете да получавате стипендия по проекта, не следва да получавате доходи от трудовия си договор. Може също да прекратите договора си или да излезете в неплатен отпуск (като имате предвид, че това време не Ви се зачита за трудов стаж).

Лекари специализанти, обучаващи се на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34/2006г. към момента не отговарят на изискванията за допустимост към целевата група по проекта и няма да бъдат одобрени за финансиране.

Лекари специализанти, обучаващи се по реда на Наредба № 1/2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, не отговарят на изискванията за допустимост към целевата група по проекта и няма да бъдат одобрени за финансиране.

Тъй като стойността на теоретичното и практическото обучение на специализантите, приети на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалностите "Анестезиология и интензивно лечение", "Обща и клинична патология", "Педиатрия", "Спешна медицина", "Инфекциозни болести" и "Неонатология", се заплаща от бюджета на Министерството на здравеопазването, не може да се извършва двойно финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" .