Често задавани въпроси

Може да получавате стипендия по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ за периода на обучението си по специалността, само ако не получавате доходи от: трудови възнаграждения; възнаграждение от служебно правоотношение; упражняване на икономическа дейност; възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност. Ако желаете да получавате стипендия по проекта, не следва да получавате доходи от трудовия си договор. Може също да прекратите договора си или да излезете в неплатен отпуск (като имате предвид, че това време не Ви се зачита за трудов стаж).

Лекари специализанти, обучаващи се на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34/2006г. към момента не отговарят на изискванията за допустимост към целевата група по проекта и няма да бъдат одобрени за финансиране.

В проекта могат да участват лица, които се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и които: - са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария или чужденци, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лица с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденци от българска народност; - не се обучават на места, за които държавата финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 на Наредба № 1.

Тъй като стойността на теоретичното и практическото обучение на специализантите, приети на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалностите "Анестезиология и интензивно лечение", "Обща и клинична патология", "Педиатрия", "Спешна медицина", "Инфекциозни болести" и "Неонатология", се заплаща от бюджета на Министерството на здравеопазването, не може да се извършва двойно финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" .