Информация за проекта
BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Обща информация

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и завършат обучението си.

Подкрепят се лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, които са със сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и специализанти, които се обучават по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Основните дейности са свързани със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи.

Този проект допълва и надгражда мерките реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 чрез проект BG051PO001-6.2.18 „Нови възможности за лекарите в България“. Чрез неговото изпълнение ще се осигури устойчивост и ще се надградят постигнатите резултати, като се подкрепи продължаването на специализацията на младите лекари за придобиване на специфични за сектора на здравеопазването умения.

Бюджет

5 496 628,40 лева

Период на изпълнение

22 ноември 2016 г. – 31 декември 2020 г.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Специфичните цели са подобряване достъпа на 520 лица за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина) и разширяване възможностите за повишаване на знанията и уменията им.

Очаквани резултати

520 лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти да получат финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране по проекта.