Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


Нова процедура за подбор на специализанти за участие в проекта със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

20.06.2017

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл) и отново през сайта се подаде заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията и начина за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

Срокът за кандидатстване на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти за финансиране на обучение по проекта е до 23 юли 2017 г. включително.

Документи за представяне от специализантите в края на участието им в проекта

09.06.2017

При приключване на обучението за придобиване на специалност по проекта или при прекъсване на специализацията си, участниците в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” следва да представят на екипа за управление на проекта следните документи:

  1. Атестат – оценка на придобитите теоретични и практически знания и умения по време на обучението по специалността, подписан от ръководителя на специализацията.

  2. Карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  3. Анкетна карта (анонимна) относно участието в проекта.

  4. Отчетни доклади - оригиналите на месечните отчети, които не са изпращани в МЗ.

Образците на документите са качени в секция „Документи“, Раздел „Документи за представяне в края на участието в проекта на сайта, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

19.04.2017

За всички лекари специализанти, класирани в първата процедура за подбор, с които са сключени договори за финансиране на обучението по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, са създадени профили в интернет сайта от администратора на сайта.

Всеки специализант може да влезе в профила си с потребителско име и парола от секцията за вход. Потребителското име е посочената в заявлението за кандидатстване електронна поща на специализанта. Паролата, с която ще бъде достъпен профила е ЕГН на специализанта, като след първоначалното влизане паролата може да се смени от секция "Потребителски профил".

ВАЖНО! В случай, че не може да влезете в профила си, моля да изпратите съобщение от секция Контактина сайта www.specializanti-mh.info като попълните „Формата за запитване“, или изпратите съобщение на електронната поща на проекта spezialisanti@mh.government.bg. Посочете коректно изписана електронна поща и трите си имена.

РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

За всички лекари специализанти, които ще се регистрират занапред при обявени процедури за подбор, трябва да се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл).

След попълване на "Формата за регистрация", на посочения от Вас адрес на електронна поща ще получите съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща. Запомнете избраната и въведена от Вас парола за достъп до профила и след потвърждение на електронната поща използвайте формата за вход в системата.

ВАЖНО! Системата ще бъда заключена за регистрация в периодите без обявени процедури за подбор на лекари специализанти за участие в проекта. Системата ще бъда активна в периоди на обявени процедури за подаване на заявления за участие в проекта и ще може да се извършва регистрация, с цел кандидатстване онлайн. След попълване на заявление по формуляр от сайта и изпращането му чрез системата, тя ще генерира входящ номер.